اسکل کیست؟ اسکل دوست منه که پیام داده "سلام این شماره ی جدیدمه" خوب روانی میدونم این شماره جدیدته، خودت کی هستی؟:||||