وقتی کتابفروشی کتابی را که دو دقیقه قبل خریده بودم پس نگرفت

فهمیدم 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

..

دیگه ازون مردک خرید نکنم :)) والا . انتظار داشتی چی یاد بگیرم