ایرانسل در اینده ای نزدیک ...
مشترک گرامی راستی با اون بهم زدی؟!!
بی خیال 
همراه اولیا همشون اینجورین 
صبر کن ی ایرانسلیشو واست جور میکنم ک همه تو کفش بمونن !!!!
:|