تا حالا دقت کردید کلی از اینترنت استفاده می کنم اما حتی بلد نیستیم رنگای گوگل رو به ترتیب بگیم
یه همچین موجوداتی هستیم ما!