مکالمه دوجن درنصف شب:
فیلم انسانگیر2رودیدی؟
-اره دیدم تو دیدی؟
-اوهووووم :(خیلی وحشتناکه
-اره وقتی دیدم تادوهفته فک میکردم یه انسان پشت سرمه
-من شنیدم وقتی ک شبامیخابیم انسانها میان بالاسرمون وایمیسن و نگامون میکنن!تازه کف پامونم قلقلک میدن
-واااای تروخدانگو من میترسم!
-حتی شنیدم میشه انسانها روظاهرکردوباهاشون حرف زد!
-ن اصن ب نظرمن انسانهاوجودندارن همش خرافاته!!
-چی بگم"شایدم خرافات باشه
 -بگیریم بخابیم بابا!ازاین حرفای ترسناکم نزنمن ازانسان میترسم!
-شبخیر!!!