به پشت گوشی تان یک برچسب کودکانه بچسبانید تا توجه نی نی را جلب کنید و زمانی که نی نی
کاملا روی برچسب متمرکز شد، ناگهان یک پخخ کنید و همزمان از او عکس بگیرید!