اگه میدونستید چنگیزخان با سوزوندن کتابای علمی


چقد از بار درسهایی که قرار بوده بخونیم رو کم کرده


هر شب جمعه واسش فاتحه میخوندید !!!:)))