ولنتاین هم تمام شد

یه دوس دختر نداریم چهار شنبه سوری اتیش بزنیم خخخخخخخخخخخخخخ