کیا یادشونه هر روز که میخواستیم بریم مدرسه خدا خدا می کردیم که امروز معلم مریض شه و نیاد!
حتی راضی بودیم اون بنده خدا بره زیر تریلی هجده چرخ ولی سروکلش پیدا نشه!
همچین آدمای مهربونی بودیم ما...