کی میاد بازی؟

اعلام حضور کنه

♖♘♗♔♕♗♘♖

♙♙♙♙♙♙♙♙

╔════════
║▄▀▄▀▄▀▄▀║
║▄▀▄▀▄▀▄▀║
║▄▀▄▀▄▀▄▀║
║▄▀▄▀▄▀▄▀║
╚════════╝

♟♟♟♟♟♟♟♟

♜♞♝♚♛♝♞♜

#رها جون