شما اگ دقت کنین !
همین کلمه "گوجه سبز " یا "قره قوروت" در بعضی موارد "اب زرشک البالو  " یا حتی "لواشک ترش" خودش .....
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
ادامه جمله رو ولش کن اب دهنتو قورت بده 
:))