من اعتراض دارم!
ملی شدن صنعت نفت خیلی اتفاق مهمیه!
یه روز براش کمه باید هفته ی ملی شدن صنعت نفت داشته باشیم و "تعطیل" هم باشه!
بالاخره کم چیزی نیست که!
کیا موافقن؟