انواع شکست از نگاه پســـــــــر 
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
شکست عشــقی : مهربون ترین دوست دخترت ولت کنه !

شکست اجتماعی : خوش برخوردترین دوست دخترت ولت کنه !

شکست اقتـصادی : پولدار ترین دوست دخترت ولت کنه !

شکست سیاسی : عاقل ترین دوست دخترت ولت کنه !

سونامی : همه ی دوست دخترات یهویی ولت کنن !