ببخشید! ما اون طرف داشتیم FIFA 2014 بازی میکردیم 


نمیدونستیم شما دارید اینجا Counter-strike بازی میکنید!!!!