پسرا بترسید
یه دختر وقتی با شکستن یه ناخنش ٩ تای دیگه رو کوتاه میکنه ، 
ببین وقتی دلش بشکنه چی کار میکنه