کاری از واحد تعمیر و ترمیم و بازسازی بافت های فرسوده! با تشکر از واحد حمل و نقل بخش پشتیبانی.