سعی کن باسرعت زیاد بگی
*کانال کولر  تالار تونل *
بعد شیش بار تکرار سوتی ها تونو بنویسید 
:)))))