تو این دوره زمونه باید به ملت بگی

موس دستته بذار زمین بیا اینجا