من چشمم به دوربین مداربسته های مغازه ها می افته
ناخوداگاه حرکاتم مشکوک میشه!:|