یارو اومده خونمون دزدی هیچی پیدا نکرده!منو از خواب بیدار کرده میگه دارم میرم ولی این زندگی نیست که شما میکنیدا

خخخخخخخ