دقت کردین وقتی موبایلت زنگ میخوره ...

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.همه گوش هاشون تیز تیز میشه ؛

وقتی تلفن خونه زنگ بخوره همه خودشون رو میزنن به کر بودن !!!!!.... |:

زنگ خونه که دیگه همه فلج مادر زاد میشن !