امسال سال مار بود همه میگفتن امسال همه همدیگرو مثل مار با زبونشون نیش میزنن.........
.
.
.

 

.

.

.

.سال بعد که سال اسب..............

ینی همه میخوان به همدیگه لقد بزنن عایا.......؟؟؟؟!!!!...........

مسئولا رسیدگی کنین لدفا..!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!