پسرا 18ماه میرن سربازی اندازه 18سال خاطره تعریف میکنن! لامصباهمشونم قهرمان پادگان بودن!والا...