میخوام بدونم کی بود میگفت دخترا پارک کردن بلد نیستن

کف کنید خخخخخخخخخخخخخخ