انقدر بدم میاد ازاینایی که:
.
.
.
.
.
..
.
.
.
.
.
.
..
از سادگی و صداقت بچگیامون سواستفاده می کردن و حرف می کشیدن ازمون!

الان که بزرگ شدم میفهمم چه مسائل فوق سری ای رو لو دادم !!!