هروقت پسرا فرق رنگهای

 زرشکی
.
.

.
.
.
.
 جگری

.
.
.
.
.
 دونه اناری
.
.
.
.
.
.
.
.
  


روباهم فهمیدن

 و به همه ی این رنگا نگن

 قرمززز

بعدا پارک دوبل دخترا رو مسخره کنن
:))
خخخخخ