پسر"بابا کی یخچال و اختراع کرد

بابا"نمی دونم

پس کولر رو کی اختراع کرد

بابا "نمی دونم

مامان"بچه این همه از بابا ت سوال نپرس چرا مزاحمش می شی!!

بابا"بزار سوال کنه معلوماتش بره بالا :| :|