وقتی می پرسی چیزی میخوریین ؟
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
اونی که میگه : من یکی دو لقمه باهات میخورم
جدا موجود ترسناکیه