دیگه از این به بعد مامانم کارم داره میاد مودمو خاموش میکنه