اقا یه نصیحت دوستانه و خواهرانه…

تو سال جدید کینه ها و کودورت ها رو بریزین دور،

تا برای کینه ها وکودورت های جدید جا باشه :|