دیگه میدونم اولین کسی نیستم که بخوام نوروز ۹۳ رو بهت تبریک بگم، اما مطمئنم اولین کسی ام که نوروز ۹۴ رو، بهت تبریک میگه!!