آیا میدانید اگر هندزفری را در دماغتان کرده

وآهنگ پخش کنید صدا از دهانتان خارج میشود...!!!

برید حال کنید بااین اطلاعاتی که من بهتون میدم...!!!