کروکودیلو هروقت از آب بگیری

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

میگیره جرت میده!!

نه اخه تو انتظار داری بگم هروقت از آب میگیری تازست؟؟؟؟

جدی انتظار داری کروکودیلو از آبــــــــ بگیری؟

کروکــــــــــــودیل هــــــــــم قد توئه!!

فکر کردی باهات شوخی داره ؟