کی از فانتزی هام اینه که تو اتوبان با سرعت ۳۰۰ تا برم بعد پلیس بگیره بگه اسمت چیه بگم :عباس بگه فامیلیت چیه؟ بگم عباسی بگه بچه کجایی؟ بگم عباس اباد بگه اسم بابات چیه؟ بگم عباسعلی بگه مسخره کردی بگم نه به حضرت عباس!!!
بی مزه هم خودتی!!!